Informatie voor gescheiden ouders

Plichten van (scheidende) ouders
Het is wenselijk dat ouders in een scheidingssituatie in een vroeg stadium de leerkracht informeren. De situatie thuis kan direct invloed hebben op het welbevinden, de concentratie en leerprestaties van het kind op school. Als de leerkracht op de hoogte is van de oorzaak kan hij/ zij het kind beter ondersteunen.

Ouders hebben naar de school een schriftelijke informatieplicht. Dat betekent dat de school op de hoogte moet zijn van wijziging in de Burgerlijke Staat zoals die vermeld staat op het inschrijfformulier. Een echtscheiding is zo’n wijziging.

Om misverstanden te voorkomen ontvangt de school informatie over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling bij voorkeur van beide ouders. Als dit niet mogelijk is, zal de school vragen om kopieën van de officiële stukken over de kinderen (ouderlijk gezag, bezoekrecht enz.). 

Situatie na de scheiding
Gescheiden ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. De school moet zich daarbij neutraal opstellen.

Ouders informeren elkaar
Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school. Ook in het ouderschapsplan staan meestal afspraken opgenomen over onderwijs en het contact met de school.

Ouders zonder gezag
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien. Zoals bijvoorbeeld de schoolprestaties.

Uitzonderingen
In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. De school moet hiervoor zwaarwegende argumenten hebben. Bijvoorbeeld een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt. De school moet de ouder vertellen waarom deze geen informatie krijgt.

Aparte oudergesprekken
Het kan gebeuren dat de ene ouder niet tegelijk met de andere ouder op gesprek wil. Gezaghebbende ouders hebben in dat geval recht op een apart gesprek met de school. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gesprek over de zorg voor het kind, maar ook voor een ouderavond. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs heeft hierover eerder uitspraak gedaan.

Twee handtekeningen nodig bij inschrijving?
Bij inschrijving van het kind op een nieuwe school is een handtekening nodig van een ouder. Een wisseling van school is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis.

Daarom moeten ouders het samen eens worden over deze beslissing. Scholen zijn echter niet verplicht om van beide ouders instemming of een handtekening te vragen. Als de school weet dat één van de ouders bezwaar heeft tegen de inschrijving, mag het kind niet ingeschreven worden. Is dit toch gebeurd? Dan kunt u een klacht indienen. Heeft de school juist gehandeld, dan kunt u de schending van uw rechten door uw ex-partner aanvechten via de rechter.

Stiefouder of nieuwe partner
Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Daarom ontvangt een stiefouder geen informatie direct van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. In de praktijk ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner, of van de school in het bijzijn van de ouder(s). De school heeft de mogelijkheid om een stiefouder (of andere derde) te weren als deze een gesprek lastiger maakt of verstoort.

Omgang met gescheiden ouders
De school kiest geen partij en tussen ouders en stelt zich neutraal op. Dat betekent dat de school zich niet mag mengen in een conflict tussen ouders.