Nazorg

Algemeen:
Vanuit de reguliere scholen, ontvangt de Kernschool Nieuwkomers kinderen voor een periode van 1 tot 1 ½  jaar. Als een kind bij de Kernschool wordt aangemeld, is de toekomstige reguliere school dus bekend. Na de aanmelding volgt een zorgvuldige intake en wordt er als dat nodig is nog even afgestemd met de toekomstige reguliere school. Degene die de intake doet, stemt daarbij direct af met de zorgcoördinator en de leerkracht waarbij het kind in de groep komt. De zorgcoördinator doet meteen daarna een inschatting van welke interventies eventueel ingezet kunnen worden om het kind de komende periode goed te kunnen begeleiden. 

Nazorg-coördinator:
 De Kernschool heeft een Nazorg-coördinator in huis. Zij heeft als taak om in het voortraject: 

 1. Contact op te nemen met de vervolgschool als het kind een half jaar op de Kernschool zit. 
 2. Het doorgegeven van doublures of verhuizingen 
 3. Het regelen van de definitieve plaatsing en wen-periodes op de reguliere scholen. 
 4. Het voorlichten van zorgcoördinatoren betreffende de uitstromende leerlingen. 
 5. Het voorlichten van basisschoolleerkrachten betreffende de uitstromende leerlingen. 
 6. Het organiseren van (warme) overdrachten tussen de Kernschool en de reguliere scholen 

Nazorg-programma:
Het nazorgprogramma werkt volgens het “eigen-school-model”. Dat betekent dat de nazorgbegeleider van de Kernschool een kindgesprek heeft met de individuele leerlingen op de eigen basisschool. Ook de begeleidingsgesprekken met de leerkracht worden gevoerd op de betreffende basisschool. 

Het geven van nazorg op maat aan leerlingen die zijn uitgestroomd. De kind-gesprekken vinden in de 3e week na instroom op de vervolgschool plaats.  Als  basis voor het kindgesprek vormt het Kind-plan format. Daarin geeft het kind weer welk aspect van het leerproces  en/of sociaal-emotionele ontwikkeling het wil verbeteren voor de komende periode. Daarna zal het kind met de eigen leerkracht zijn/haar kind-plan bespreken.  

Het geven  van nazorg op maat aan de leerkrachten van onze uitgestroomde leerlingen. De leerkrachtgesprekken worden in de 4e week gehouden. Per gesprek wordt ongeveer 1 uur uitgetrokken. In dit gesprek komen de diverse aspecten van NT2 aan de orde. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen vervolggesprekken worden ingeplandMaar ook ondersteuningsactiviteiten door de nazorg-coördinator kunnen hieruit voortvloeien. 

Te denken valt aan:  

 • een observatie op de interactie tussen de leerkracht en het kind; 
 • meedenken over de ondersteuning van het kind binnen het klassenmanagement;  
 • participerend observeren;  
 • co-teaching met de klassenleerkracht; 
 • ondersteuning bij het uitzetten van een uitstroomperspectief i.s.m. de zorg- coördinator van de school.